I. Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy BIKE działający pod adresem www.superbike24.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży rowerów, odzieży, części i akcesoriów rowerowych. Właścicielem sklepu jest F.H.U. INTER WIOLETA SZYMAŃSKA - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, z siedzibą w Opolu przy ul. Rzeszowskiej 3 .

2. Nr REGON 160064361, NIP 754-173-46-74,  firma uzyskała wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 35865 . Organem rejestrującym jest Prezydent Miasta Opole Wydział Gospodarki i Promocji Miasta

3. Firma INTER OPOLE prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Europy oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sklepy stacjonarne.

Adres do korespondencji:

F.H.U. INTER WIOLETA SZYMAŃSKA,

ul. Rzeszowska 3, 45-316 Opole

Adres do przesyłania zwrotów i reklamacji towaru:

F.H.U. INTER WIOLETA SZYMAŃSKA,

ul. Rzeszowska 3, 45-316 Opole

4. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca - F.H.U. INTER WIOLETA SZYMAŃSKA z siedzibą w Opolu przy ul. Rzeszowska 3,

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.superbike24.pl

Klient [Zamawiający] - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca

osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca

Zamówienia w ramach Sklepu

Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie.

Cena – cena brutto towaru umieszczona obok informacji o towarze, nie uwzględniająca

Kosztów dostarczenia towaru

Zamówienie – zestaw towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem,

przez zamawiającego w formie elektronicznej

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

5.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  •  Komputer z dostępem do Internetu.
  •  Dostęp do poczty elektronicznej.
  •  Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 lub Internet Explorer 6.0 lub wersje nowsze.
  •  Zalecana rozdzielczość monitora: 1280x800.

II. Oferta

1. Z wykorzystaniem Sklepu Klient ma możliwość złożenia niewiążącego zamówienia mającego na celu przygotowanie umowy na zakup produktów prezentowanych w sklepie.

2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (zł) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).. Czas dostawy jest uzależniony od wybranego przez klienta spedytora (np. firmy kurierskiej).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych towarów oferowanych w promocyjnych cenach, a także prawo do powodowanego zjawiskami niezależnymi, wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronie internetowej. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której z przyczyn obiektywnych, zamówionego towaru nie będzie w magazynie, Klient jest bezzwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji (jeśli jest możliwe jego sprowadzenie) lub rezygnacją z zamówienia.

4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów, były najbardziej jak to możliwe, zgodnie z rzeczywistością. W przypadku niewykluczonej zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta lub zmiany ceny produktu, pracownik obsługi jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania klienta i umożliwienia wycofania zamówienia.

5. Rowery ze względów transportowych wysyłane są w stanie wymagającym częściowego montażu. Zalecane jest aby taki montaż przeprowadził wykwalifikowany serwis.

III. Przyjmowanie zamówień

1. Zamówienia można składać na jeden z następujących sposobów:

- poprzez stronę internetową Sklepu

- wysyłając e-mail na adres sklep@superbike24.pl

- telefonicznie w godzinach pracy obsługi sklepu

- za pomocą komunikatora internetowego

2. Podczas składania zamówienia wymagane jest uzupełnienie:

- nazwy, koloru, rozmiaru i ilości produktów

- imienia i nazwiska odbiorcy

- dokładnego adresu dostawy

- numeru telefonu kontaktowego

- adresu e-mail zamawiającego

3. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach określonych w formularzu zamówienia.

4. W przypadku zamawiania przez stronę internetową Sklepu, wybór Towarów odbywa się poprzez ich dodanie do koszyka, a uzupełnienie danych osobowych w formularzu zamówieniowym. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych w dowolnym czasie do momentu naciśnięcia przycisku „potwierdź zamówienie”.

5. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:

- płatność przy odbiorze (pobranie przez kuriera)

- przelew bankowy (przedpłata na konto firmy Inter Opole)

- płatność kartą przez system Przelewy24(pobierana jest prowizja w wysokości 1,55% od wartości zamówienia)

- raty

- gotówka -  w sklepie stacjonarnym  przy odbiorze osobistym

6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia zawierające:

- przedmiot zamówienia,

- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów

- całkowitych kosztów dostawy

- wybraną formę płatności

- wybrany sposób dostawy wraz z ujętym czasem doręczenia

- danych kontaktowych zamawiającego

- danych adresowych odbiorcy Towaru

7. Złożenie zamówienia od tego momentu jest uwarunkowane akceptacją niniejszego regulaminu oraz kliknięciem przycisku „złóż zamówienie”.

8. Klient następnie otrzymuje e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia.

9. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia przez Sklep paragonu lub faktury. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta lub wysłanie emaila na sklep@superbike24.pl

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych z nieprawidłowo wypełnionym formularzem lub po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia.

12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

13. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi - na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar - wydruku potwierdzenia oraz dowodu zakupu (np. faktura VAT).

14. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 6 miesięcy do daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.

15. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej sklepu.

16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.

17. Klient jest obowiązany w obecności spedytora (dostarczyciela), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania, a po otwarciu również przedmiotu, zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny dostępny u spedytora.

18.W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia.

19.Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia.

20. W przypadku sprzedaży ratalnej, w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązuje regulamin kredytodawcy oraz postanowienia umowy kredytowej.

IV. Prawa i przywileje Klientów

1. Odstąpienie od umowy

1.1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 15 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny wysyłając pismo o odstąpieniu od umowy na adres siedziby F.H.U. INTER WIOLETA SZYMAŃSKA lub na adres e-maill sklep@superbike24.pl. Zwracany w tym trybie towar będzie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy , gdy będzie zawierał  kompletną jego zawartością a sam produkt i akcesoria nie będą uszkodzone . Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem . Na odstępującym od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru wraz kopią odstąpienia od umowy do siedziby F.H.U. INTER WIOLETA SZYMAŃSKA w terminie do 15 dni od wysłania pisma o odstąpieniu od umowy. Koszty dostarczenia oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Kupujący. Pieniądze za nieuszkodzony zwrócony towar są zwracane przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe lub w inny wskazany sposób przez klienta w terminie do 14 dni.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

…………………………………

…………………………………

FHU INTER WIOLETA SZYMAŃSKA

ul. Rzeszowska 3, 45-316 Opole

sklep@superbike24.pl

Ja  niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów/ świadczenia następującej usługi  :

 

Data zamówienia:

 

Data odbioru towaru:

 

Imię i nazwisko / Nazwa/nazwisko konsumenta:

 

Adres konsumenta:

 

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z poniesionymi przeze mnie kosztami dostawy towaru do konsumenta na niniejszy numer rachunku bankowego / w następujący sposób (*)

 

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Miejscowość, Data:

 

1.2 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1. można złożyć wysyłając mail na adres sklep@bikeopole.eu, lub drogą pocztową na adres do korespondencji (podany w górze Regulaminu). Zwracany Towar należy odesłać na adres do zwrotu towaru (podany w górze Regulaminu)

1.3. Sklep zwróci konsumentowi cenę sprzedaży Towaru niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni, w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto. Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu; wraz z kopią dowodu zakupu (np. faktury VAT). Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot Towaru odbywa się na koszt Konsumenta.

1.4. Prawo do zwrotu towaru nie dotyczy podmiotów gospodarczych. Prawo do zwrotu nie obejmuje Towarów zapisanych na nośnikach w postaci nagrań audio i audio-wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

1.5. W przypadku zwrotu lub reklamacji towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z ceną gratisu.

1.6. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient ma prawo zwrócić sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym zakupił nowy towar. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie sprzętu na własny koszt na adres siedziby sklepu.

2. Reklamacja w czasie objętym gwarancją

2.1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.

Gwarancja nie jest stosowana do:

-następstwa uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu

-następstwa uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych wypadkiem, naprawą nie zleconą

profesjonalnemu serwisowi, brakiem dbałości o czystość, konserwację

i utrzymanie /dbałość i zużycie

-następstwa uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych użytkowaniem

niedozwolonych części zamiennych

2.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

       

Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@bikeopole.eu lub pisemnie na adres: ul. Rzeszowska 3, 45-45-316 Opole.

       

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

       

W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

3. Niezgodność towaru z warunkami umowy

3.1. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. Przy czym w myśl ustawy, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział . Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, ma 2 miesiące na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni.

3.2. Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą Sklepu i podaniem przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu z konsultantem formy/trybu wysyłki – odesłanie na adres do zwrotów (podany w górze strony), Towaru wraz z informacją identyfikującą zakup i opisem niezgodności. Uznana reklamacja wiąże się z wymianą na nowy i wysyłką towaru w ciągu 30 dni licząc od dnia dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy. Przesyłki wysyłane na koszt firmy F.H.U. INTER WIOLETA SZYMAŃSKA nie będą odbierane.


4. Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie

4.1 Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie.

4.2. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, Klient jest zobowiązany w obecności spedytora sporządzić protokół reklamacyjny (dostępny u doręczyciela) podpisany przez obie strony. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela dostawcy (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.

5. Wymiana towaru

5.1. W przypadku, gdy wybrany przez Kupującego rozmiar/model Towaru okaże się nieprawidłowy, istnieje możliwość wymiany na inny na prośbę Klienta. W takich okolicznościach koszty zwrotu i ponownej wysyłki Towaru pokrywa Kupujący. Ponowna wysyłka następuje w ciągu 24h od momentu zaksięgowania wpłaty i zwrotu Towaru. Klient proszony jest o uprzednie skontaktowanie się z obsługą Sklepu i rezerwację pożądanego modelu/rozmiaru/koloru.

V. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

2. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy zastosowanie ma prawo Polskie. W przypadku sporu z konsumentem stosowane będą korzystniejsze przepisy prawa jego miejsca zamieszkania

3. Korzystanie z serwisu www.superbike24.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.

 

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza internetowego zamieszczonego na stronie Sklepu i sporządzić jego wydruk.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.